A partir dels suggeriments dels socis i sòcies que ens heu fet arribat de manera directa o bé a través del blog o en els diferents debats, us podem exposar A QUÈ ENS COMPROMETEM

Una llista de 20 compromisos concrets que us exposem

COMPROMISOS

 1. Farem més ateneistes. Ja hem assolit un triomf: preservar els 4.000 socis en temps de crisi i quan moltes entitats han perdut massa crítica a raig. Incrementarem la massa social, involucrant tots els àmbits de la casa en la tasca de fer més ateneistes, des de les tertúlies fins a les seccions.
 2. Elaborarem un protocol d’acollida dels nous socis. Amb la participació de les seccions perquè copsin tota la riquesa de l’entitat. Cada nou soci, individual o col·lectiu, rebrà un llibret o llapis de memòria de la història de l’Ateneu. Es tractarà d’un material complementari del que hem instal·lat a l’entrada de carruatges. Volem reforçar l’orgull de pertànyer a una institució com l’Ateneu Barcelonès.
 3. Tenim projecte i ambició per l’Ateneu. Però per nosaltres l’Ateneu és abans que res un espai per gaudir i estar-s’hi. Ho hem demostrat: vam comprometre’ns a estendre la connectivitat a tot l’edifici i ho hem complert. També hem millorat el servei del bar, com reconeix la immensa majoria dels socis. Millorarem la confortabilitat dels espais: insonoritzarem el bar, ubicarem una font d’aigua a prop de la biblioteca, posarem coixins (que ja s’han començat a confeccionar), etc.
 4. Continuarem escoltant el soci/a com ja hem fet a través d’enquestes d’usos i satisfacció, i potenciant la figura de la defensora del soci. Ens assegurarem que els canals de comunicació interna funcionin millor i que cap carta o suggeriment dels socis no resti sense resposta. I aquesta sigui ràpida, adequada i cordial.
 5. Crearem una vocalia amb la iniciativa «Dones a la palestra» en el compromís per un Ateneu paritari, també reflectit en els actes que s’hi organitzen.
 6. Volem millorar la coordinació entre la Junta i la Comissió de Cultura amb l’establiment d’una reunió semestral presencial entre tots dos organismes per a promoure el diàleg directe i transversal entre els diferents àmbits de l’Ateneu i les Seccions.
 7. Promocionarem a través de la Comissió de Cultura, que les Seccions i les Tertúlies, a més de la seva activitat habitual, contribueixin a generar debat cultural transversal, monogràfics i que puguin prestar serveis de formació als seus afiliats en forma de reunions específiques o fins i tot més permanents.
 8. Crearem una vocalia específica perquè les Tertúlies tinguin veu directa a la Junta i se n’atenguin àgilment les demandes.
 9. Volem incrementar la convivència quotidiana creant un grup de voluntaris/es que puguin acomplir feines d’acompanyament i suport a les quals, en la seva tasca habitual, la nostra administració no pugui arribar.
 10. Ens proposem que l’Ateneu continuï essent l’aparador a Barcelona de l’activitat cultural que es produeix en el conjunt dels Països Catalans i l’espai neutral on es puguin reunir persones, moviments o representants institucionals d’aquests territoris, també amb la projecció a l’exterior. I fomentarem més la presència a l’Ateneu de figures de gran relleu cultural, humanista i científic, internacional cercant formes complementàries de finançament.
 11. Tenim com a objectiu prioritari el correcte acomodament de la nostra Biblioteca, tant pel que fa als fons com als espais per als usuaris. Estem compromesos en el procés de digitalització que es fa en la mesura que ho permeten els pressupostos i el personal disponible. Però també hem de tenir cura dels 70.000 volums tancats en un magatzem de Montcada, volums sense catalogar i dels quals no coneixem el contingut de les caixes.
 12. Un cop integrat el fons de Montcada, farem front al gran repte de completar la catalogació dels fons, repte que sobrepassa les possibilitats del nostre personal però que acomplirem a través d’un conveni amb la Facultat de Biblioteconomia que ens permeti disposar d’un equip de becaris.
 13. Ens comprometem a cercar nous espais complementaris que ens permetin ampliar i adaptar l’àrea de treball dels usuaris de la Biblioteca, sobretot en els períodes de màxima congestió.
 14. Considerem una prioritat indefugible l’atenció i la correcta gestió de l’espai global de l’Ateneu, element primordial per a mantenir una correcta convivència entre les activitats que desenvolupen els socis i una bona activitat cultural, conscients com som que en l’actualitat hi ha una sobreexplotació del nostre espai.
 15. Ens comprometem a continuar mantenint un bon equilibri pressupostari que ens permeti acostar-nos a l’autosuficiència pel que fa al dia a dia de l’Ateneu i a vetllar perquè l’Escola d’Escriptura sigui reconeguda i pugui mantenir el nivell d’excel·lència.
 16. Ens comprometem a presentar en el termini de tres mesos a l’Assemblea General l’estudi de viabilitat del que hem denominat «Ateneu Horitzó 2020», que mira de resoldre els problemes d’espai que avui tenim plantejats amb els objectius inherents al projecte.
 17. Ampliarem el paper de l’actual Comissió TIC per tal que des d’una vessant humanista àmplia, alhora que tècnica i científica, abordem la transformació que la tecnologia tindrà de positiu en la vida de l’Ateneu i dels ateneistes.
 18. Les noves maneres de comunicar-nos i de crear agilitat i flexibilitat que impliquen les noves tecnologies, les utilitzarem, en l’aspecte intern, per afavorir una interrelació més gran entre els socis, les Seccions, les Tertúlies, els debats i la Junta, amb l’objectiu d’aprofitar tot el potencial i el talent dels socis i sòcies de l’Ateneu. En l’aspecte extern, les noves eines ens ajudaran a projectar aquest discurs propi i a interactuar amb d’altres entitats del país i del món, incorporant noves idees.
 19. Els socis ens van elegir per a garantir més transparència i participació. Ho hem fet: els ponents de les Seccions tenen més poder i són part essencial de la Comissió Electoral, que ja no està sotmesa als dictats d’una Junta. Per primer cop, els socis poden saber quins temes s’han tractat en junta. Hem impedit l’acumulació de càrrecs: no es pot ser membre de la Junta i ponent de Secció. Seguirem en aquesta línia de màxima transparència i respecte.
 20. Continuarem fent de la tasca de la Junta com a òrgan de govern democràtic una eina permanent al servei dels socis i sòcies i del país, amb els principis de transparència, ètica, diàleg i participació que s’han impulsat.